АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Актуальні проблеми теорії та практики соціального управління

Викладацький склад

Тернова Л.Ю.

Галузь знань

23 Соціальна робота

Спеціальність

232 Соціальне забезпечення

Кількість годин

120 годин

Кредити ECTS

4  кредити

Опис

         Предметом є система наукових методів управління соціальною системою та практика їх застосування.

         Метою викладання навчальної дисципліни  є:

опанувати знання про основи теорії та практики соціального управління; про закономірності, принципи, методи, форми та механізми управління різноманітними явищами та процесами сучасного суспільства, як на мікрорівнях, так і на макрорівнях, навчити студентів раціонально проектувати управлінські відносини та здійснювати ефективні перетворювальні впливи на соціальні об’єкти та процеси, людей, які беруть у них участь, задля отримання бажаних для управлінця результатів.

         Завданням вивчення навчальної дисципліни  є:

дати студентам загальне уявлення про предмет, об’єкт та методи соціального управління як наукової галузі, про існуючу систему теоретичних знань щодо соціального управління та їхній взаємозв’язок з управлінською практикою. Важливим складником є засвоєння студентами основних категорій соціального управління, теоретичних основ управлінських концепцій, що сприятиме глибшому розумінню соціальної дійсності та управлінської діяльності.

         Результати навчання:

Знати:

1.предмет, завдання, теоретичні та методологічні засади соціального управління як наукової галузі

2.сучасні та історичні погляди на соціальне управління

3.використовувати сучасні теорії, методологію і методи соціальних та інших наук стосовно до завдань фундаментальних та прикладних досліджень у сфері соціального захисту

4.особливості розвитку соціальних процесів та управління соціальними механізмами

Вміти:

1.застосовувати наукові методи до розгляду соціальних процесів та механізмів

2.розмежовувати соціальне управління та інші типи управлінської діяльності

3.критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань щодо соціального забезпечення, формулювати висновки та рекомендації щодо його впровадження

4.володіти методами комунікації у застосуванні різних форм взаємодії та спільної діяльності

5.проектувати теоретичну модель роботи з об’єктами соціального забезпечення в рамках соціальних служб, організацій, установ

6.організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної допомоги проектувати теоретичну модель роботи з об’єктами соціального забезпечення в рамках соціальних служб, організацій, установ

7.демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності

8.розробляти програми навчання та обміну досвідом в системі соціального захисту населення

9.демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи

Методи навчання: лекції-бесіди, лекції-дискусії, лекції з розбором конкретних ситуацій, проблемні лекції, лекції із застосування зворотнього зв’язку, семінар-бесіда, семінар-обговорення, коментоване читання, диспут, дебати, мозковий штурм, дискусії, ментальні карти, коучинг.

Форми оцінювання:  вхідний контроль знань (усний/письмовий),                                                 поточний контроль знань (усний/письмовий), підсумковий модульний контроль знань (письмовий), самоконтроль, семестровий контроль знань (залік).

 Тип дисципліни

Вибіркова

Підсумковий контроль

залік у І семестрі 1 курсу

Навчальний рік

2019/2020

 

Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль №1

Тема 1. Соціальна технологія як наука

Предмет, мета і зміст курсу «Актуальні проблеми теорії та практики соціального управління». Суть соціальних технологій. Соціальна технологія як соціологічна категорія. Технологічний підхід – невід'ємна межа сучасної соціальної діяльності. Етапи розвитку соціальних технологій при вирішенні соціальних проблем.

Тема 2. Типологія соціальних технологій

Класифікація соціальних технологій за сферами застосування і основними завданнями. Класифікація технологій за масштабом об'єкта. Специфіка і класифікація технологій у соціальній роботі.

Тема 3. Технологізація соціальної роботи

Соціальна робота як професійний вид діяльності. Методи соціальної роботи.

Тема 4. Соціальна діагностика в технології соціальної роботи

 Загальні проблеми й принципи соціальної діагностики. Технологія соціальної діагностики в роботі з клієнтом.

Тема 5. Технологія соціального прогнозування

Соціальні інновації: особливості, структури, типи. Технології соціального прогнозування.

 

Тема 6. Технологізація процесу соціального управління

Модель управлінського циклу. Стадії управлінського циклу. Алгоритм соціального управління.

Тема 7. Соціальні технології управління регіоном

Сучасна управлінська концепція розвитку регіону. Функції регіонального державного управління — основа технологізації. Універсальні й приватні технології регіонального розвитку.

Тема 8. Соціальні технології місцевого самоуправління

Муніципальне утворення: технології відтворення та ефективного використання життєвих сил особистості. Місцеве самоврядування - інститут організації спільної життєдіяльності населення. Соціальні ресурси місцевого співтовариства: технології освоєння.

 

    Рекомендована література

Основна

1.            Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія. - К.: УДЦССМ, 2001. - 344с. // Соціальна робота. Книга І.

2.            Бех В. П. Соціальне управління у контексті саморегуляції соціального організму країни [Текст] : [монографія] / Володимир Бех, Юлія Бех, Сергій Попов ; [за наук . ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Беха]. - Запоріжжя : Просвіта, 2012. - 571 с.

3.            Бутенко Н. Ю. Організаційна поведінка [Текст] : навч. посіб. / Н. Ю. Бутенко [и др.] ; заг. ред. Н. Ю. Бутенко ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 744 c.

4.            Веселова Н. Г. Социальное управление и элементы его культуры. Обобщение и рекомендации [Текст] / Н. Г. Веселова ; ред. В. А. Трайнев ; Международная академия наук информации, информационных процессов и технологий (МАН ИПТ) (имеет ассоциированный статус при Департаменте общественной информации ООН). - М. : ИТК "Дашков и Ко", 2002. - 339 с.

5.            Гаєвська О. Б. Управління як соціальний феномен [Текст] / О. Б. Гаєвська ; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2000. - 168 с.

6.            Гаєвський Б.А., Гаєвська О.Б. Соціальне управління: підруч. — К. : КНЕУ, 2012. — 250, [6] с.

7.            Димитрова Л. М. Соціологія управління та організацій [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Л. М. Димитрова ; Національний технічний ун-т "Київський політехнічний ін-т". - 2-ге вид., виправ. і доп. - К. : Політехніка НТТУ "КПІ" : Ліра-К, 2005. - 156 с.

8.            Інформатизація управління соціальними системами: Організаційно-правові питання теорії і практики [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Гавловський [та ін.] ; заг. ред. М. Я. Швець, Р. А. Калюжний ; Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). - К. : МАУП, 2003. - 332 с.

9.            Інформаційне забезпечення державного та регіонального соціального управління [Текст] / О. Г. Осауленко [та ін.] ; наук. ред. О. Ф. Новікова ; НАН України, Інститут економіки промисловості, Державний комітет статистики України. - К. ; Донецьк : [б.в.], 2004. - 655 с.

10.       Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / В. М. Колпаков ; Межрегиональная академия управления персоналом. - 2. изд., перераб. и доп. - К. : МАУП, 2004. - 504 с.

11.       Котов Є. В. Управління соціальними ризиками в умовах обмежених можливостей [Текст] / Котов Є. В., Вишневський О. С. ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк : [б. в.], 2010. - 107 с.

12.       Пірен М. І. Політико-управлінська еліта України: соціо-психологічний аналіз[Текст] : монографія / Марія Пірен ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2013. - 423 с.

13.       Руженський М. М. Соціальний менеджмент [Текст] : [навч. посіб.] / М. М. Руженський ; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. - К. : [ІПК ДСЗУ], 2011. - 255 с.

14.       Хоронжий А. Г. Соціальне управління. Курс лекцій: Навчальний посібник. – Львів: Магнолія 2006. – 290 с.

15.       Чорноволенко В. П. Про соціологію та соціальну структуру [Текст] : ст., інтерв'ю про нього, док.: до 80-річчя з дня народження / В. П. Чорноволенко ; упоряд. С. О. Макеєв ; НАН України, Ін-т соціол., Київ. міжнар. ін-т соціол. - К. : Ін-т соціол., 2009. - 194, [32] с.

16.       Щокін Г. В. Закони соціального розвитку і управління [Текст] / Г. В. Щокін ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2006. - 192 с.

17.       Яценко А. М. Організаційно-культурні ресурси і механізми соціального управління [Текст] : соціологічний аналіз / А. М. Яценко ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. Інститут соціальних наук. Кафедра соціології. - О. : Астропринт, 2003. - 205 с.

Допоміжна

1.                Барков В.Ю. Україна сьогодні: політичні, соціальні і національні детермінанти розвитку. – К., 2000. – 378 с.

2.                Бурега В.В. Социально-адекватный менеджмент: В поисках новой парадигмы : монография / В. В. Бурега. – К.: Академия, 2001, - 272 с.

3.                Грабовський С., Стовріян Г., Шкляр А. Нариси з історії українського державотворення. – К.: Генеза, 1995. – 608 с.

4.                Державне управління в системі соціального управління / Б. А. Гаєвський, О. Б. Гаєвська // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2011. - Вип. 47. - С. 17-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2011_47_4

5.                Державне управління: теорія і практика / За ред. Аверьянова В. Б. – Філософія Державне управління в системі соціального управління. - К. : Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.

6.                Загальна теорія держави і права / За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка., О. В. Петришина. – Харків : Право, 2002. – 317 с. 7. Коломієць Ю. М. Інститут держави в системі вищих органів влади й управління зарубіжних країн. – Харків : Основа, 1998. – 246 с.

7.                Колос Б. Управління державою ІІІ тисячоліття, або стратегія і тактика побудови Української національної держави. – Львів : Ініціатива, 2004. – 979 с.

8.                Кремень В. Г. Україна: проблеми самоорганізації. Том 1-2. – К. : Промінь, 1 т. - 2003. – 384 с., 2 т. - 2004. – 464 с.

9.                Лукашевич М.П. Менеджмент соціальної роботи: теорія і практика: навч. посібник / М.П. Лукашевич, М.В.Туленков. - К.: Каравела, 2007. – 296 с.

10.           Сурмин Ю.П. Теория социальных технологий: учеб. пособие / Ю.М.  Сурмин, Н.В. Туленков. – К. : МАУП, 2004. – 608 с.

11.           Сурмін Ю.П. Соціологія управління : підруч. / Ю.П. Сурмін, І.П. Бедзюра. – К. : Освіта України, 2012. – 686 с.

12.           Теорія і практика державного управління: Збір. наук. пр. / Нац. Акад. держ. упр. при Президентові України; редкол.: В. В. Говоруха та ін. – Харків : ХарРІНАДУ «Магістр», 2009. – 400 с. 9. Томенко М. Самоозначення України: від історії до політики. – К.: Заповіт, 1999. – 272 с.

13.           Туленков М.В. Концептуалізація понять «менеджмент» і «управління» в сучасному науковому дискурсі /М.В.Туленков //Політичний менеджмент.-2009.-№3.- С.101-111.

14.           Туленков М.В. Концептуальні засади організації сучасного менеджменту: Монографія. – Київ-Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф»», 2006. – 312 с.

15.           Туленков М.В. Раціональність управління в транзитивному суспільстві : моногр. / М.В. Туленков. – К. : ІПК ДСЗУ, 2007. – 300 с.

16.           Туленков М.В. Теоретико-методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні: Монографія. - Київ: Каравела, 2009. - 512 с.

17.           Туленков М.В. Теорія і практика організаційної взаємодії : підручник / М.В. Туленков. – К.: ІПК ДСЗУ, 2011. – 468 с.

18.           Туленков М.В. Соціологія управління / М.В. Туленков // Соціологія. Загальний курс : підручник / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – К. : Каравела, 2011. – С. 247–261.

19.           Шавкун І.Г. Філософія менеджменту / І.Г. Шавкун. – Запоріжжя: Тандем- Артстудія, 2007. – 288 с.

 

 Інформаційні ресурси

1.  Конституція України: 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2.  Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

3.  Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 р. № 755-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15 

4.       Офіційний сайт Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України. – Режим доступу : http://www.dknii.gov.ua/

5.       Закон України «Про співробітництво територіальних громад // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 34 [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 

6.       Європейська соціальна хартія від 3 травня 1996 року № ETS № 163 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_062

7.       Загальна декларація прав людини: прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015

8.       Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 05.10.2000 р. № 2017-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2017-14.

 

  Критерії оцінювання навчальних досятнень

Для студентів денної форми навчання

Вид навчальної роботи

Кількість балів

максимум

Постійна частина

ЗМІСТОВИЙ Модуль №1

Участь у практичному занятті №1

Участь у практичному занятті №2

Участь у практичному занятті №3

Участь у практичному занятті №4

Участь у практичному занятті №5

Участь у практичному занятті №6

Участь у практичному занятті №7

Участь у практичному занятті №8

Підсумкова модульна контрольна робота

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Всього за змістовим модулем №1

45

Додаткова частина

Реферативна робота

5

Скласти глосарій основних термінів англійською мовою

5

Виконання індивідуального завдання

5

Штрафна частина

Пропуск одного заняття без поважної причини

-5

Наявність плагіату у роботах

-10

Підсумкова оцінка

60

Залік

40

Семестрова оцінка

100

 

 

Для студентів заочної форми навчання

Вид навчальної роботи

Кількість балів

максимум

Контрольна робота з дисципліни  (відповідно отриманого завдання):

оцінка якості письмової роботи (оформлення та змістовність)

захист роботи співбесідою

 

20

40

Всього за контрольну роботу

60

Залік

40

Семестрова оцінка

100