анотація ДИСЦИПЛІНИ «Звітність підприємств»

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Звітність підприємств

Викладацький склад

Бразілій Н.М.

Спеціальність

071 Облік і оподаткування

Кількість годин / кредити ECTS

144 годин / 4 кредити

Опис

Бухгалтерська звітність є заключним етапом облікового циклу підприємства і складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення інформаційних потреб різних категорій користувачів: внутрішніх і зовнішніх. Складовою бухгалтерської звітності є фінансова звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та власний капітал підприємства за звітний період. Крім державної обов'язкової звітності, підприємства можуть складати і спеціальну бухгалтерську звітність, форми якої погоджуються з Міністерством фінансів України і Державним комітетом зі статистики України. Ця звітність використовується менеджерами підприємств та органами управління як вихідна інформація для управління окремими процесами, підрозділами тощо. У зв'язку з важливістю звітності як для зовнішніх, так і для внутрішніх користувачів у навчальні плани підготовки спеціалістів і магістрів за фахом "Облік і аудит" введено спеціальну дисципліну "Звітність підприємств".

Метою вивчення дисципліни „Звітність підприємств” є надання знань про зміст, структуру, порядок складання і використання звітності підприємств; теоретичні та практичні аспекти її складання, джерела інформації для заповнення показників, порядок заповнення та відповідальність підприємств і працівників за достовірність звітності, яка є важливим джерелом інформації для її користувачів при формуванні поточних та стратегічних рішень.

Завданням дисципліни є формування у студентів глибоких знань основних законодавчих і нормативно-правових документів, які регламентують порядок організації, складання, затвердження і подання звітності, а також набуття ними практичних навичок і досвіду щодо заповнення встановлених форм звітності та розуміння економічної сутності показників звітності й використання їх для прийняття відповідних управлінських рішень.

Результати навчання полягають у наступному:

Студент повинен знати: Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові документи, що регламентують вимоги і порядок складання державної звітності, правила подання та відповідальність за несвоєчасне подання звітності;

Студент повинен вміти: складати форми державної фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, перевіряти узгодженість окремих показників, подавати звітність у відповідні адреси, вміти використовувати фінансову звітність для управління підприємством.

Методи викладання: лекції в поєднанні з іншими методами, зокрема, бесіда, пояснення, порівняльно-аналітичний метод, ілюстративний матеріал та інші прийоми передачі знань Всі методичні матеріали, задачі контрольних робіт, конспекти лекцій тощо розташовані на персональному сайті викладача та використовуються при навчанні.

Нормативна або за вибором

Нормативна

Мова

Українська

Закінчення

Іспит в 6-му семестрі

Навчальний рік

2019/2020

 

 

 

 


анотація ДИСЦИПЛІНИ Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

Викладацький склад

Бразілій Н.М.

Спеціальність

071 Облік і оподаткування

Кількість годин / кредити ECTS

144 годин / 4 кредити

Опис

Навчальну дисципліну "Інформаційні системи і технології в обліку" віднесено до групи освітньо-професійних дисциплін підготовки бакалаврів за спеціальністю "Облік і аудит". Вона є невід’ємною частиною циклу комп’ютерних дисциплін, необхідних працівникам бухгалтерії підприємств незалежно від форми власності та організаційно-правової форми господарювання. Вивчення навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в обліку", дозволяє студентам оволодіти знаннями та навичками стосовно використання технології оброблення інформації в автоматизованих інформаційних системах обліку з застосуванням різноманітних режимів роботи персональних комп’ютерів. З огляду на це методологія вивчення навчальної дисципліни включає сукупність конкретних методів, а саме: історичного та макроекономічного методів щодо оцінки процесів інформатизації економіки та суспільства в цілому; аналізу, узагальнення та визначення доцільності використання ефективного вітчизняного та зарубіжного досвіду інформаційного обслуговування об’єктів обліку всіх рівнів; використання сучасного наукового інструментарію пізнання та обробки інформації.

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок у галузі функціонування та використання інформаційних систем і технологій та можливостей їх використання в бухгалтерському обліку для вирішення завдань управління кадрами та планування закупівель на базі планування виробництва готової продукції.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

·     визначення ролі процесів інформатизації при переході до інформаційного суспільства та інформаційної економіки;

·     визначення основних тенденцій в світі інформаційних технологій та перспектив використання сучасних ІТ для управління бізнесом;

·     опис процесу перетворення даних в інформацію та знання;

·     визначення ролі інформаційних ресурсів та інформаційних потоків підприємства в процесі управління бізнесом;

·     вироблення процесного мислення та здатності до використання процесного підходу при вирішенні облікових задач;

·     вироблення здатності до зваженого вибору найбільш адекватної бізнес-цілям АІС серед різноманіття систем, пропонованих на ринку.

"Інформаційні системи і технології в обліку" – навчальна дисципліна, що вивчає інструментарій облікової та планової діяльності підприємства в умовах інформатизації суспільства.

Об'єктом навчальної дисципліни є автоматизована інформаційна система (АІС) та процеси, що відбивають різні аспекти прийняття господарських рішень.

Предметом навчальної дисципліни є облікова інформація підприємств, автоматизовані інформаційні системи обліку і інформаційне забезпечення управління кадрами та планування діяльності підприємства.

Вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, прослухавши більшість навчальних дисциплін гуманітарного та професійного циклів. Теоретико-методологічною базою вивчення цієї дисципліни є такі навчальні дисципліни, як: "Інформатика", "Бухгалтерський облік", "Економіка підприємства", "Економічний аналіз". У свою чергу, знання з даної дисципліни забезпечують успішне засвоєння таких навчальних дисциплін, як: "Управлінський облік", "Фінансовий аналіз", "Міжнародний облік", "Аудит", а також виконання тренінгів, курсових робіт, бакалаврських та магістерських дипломних робіт.

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних занять, виконання практичних завдань та лабораторних робіт. Також велике значення в процесі вивчення та закріплення знань має самостійна робота студентів. Усі види занять розроблені відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

·    понятійний та категорійний апарат щодо обґрунтування змін у галузі інформаційної економіки;

·    суть процесів інформатизації та їх роль в процесі переходу до інформаційного суспільства;

·    стан процесів інформатизації в Україні;

·    призначення та зміст документу "Стратегія ІТ", визначати підходи до розроблення ІТ-стратегії;

·    характерні риси систем таких класів: системи підтримки прийняття рішень, експертні системи, ІС організаційного управління, системи електронного документообігу;

·    сутність процесного підходу до управління бізнесом;

·    основи управління знаннями та розуміти призначення технологій управління знаннями;

студент повинен вміти:

·    аналізувати тенденції розвитку та використання інформаційних технологій та інформаційних систем в управлінні економікою України;

·    визначати характерні риси ери інформаційно-комунікаційних технологій;

·    аналізувати взаємозв'язки в рамках підсистем (модулів) АІС та характеризувати потоки зовнішньої, маркетингової, нормативної, директивної, планово-оперативної, облікової, фінансової, аналітичної інформації підприємства;

·    аналізувати переваги та недоліки процесно-орієнтованого та функціонально-орієнтованого підходів до управління організаціями;

·    визначати основні критерії успішного ведення бізнесу;

·    аналізувати сучасні тенденції ринку програмного забезпечення для підприємств;

·    розв’язувати завдання обліку, підбору та навчання кадрів та планування виробництва в середовищі "1С: Підприємство 8".

Методи викладання: поєднання лекційних занять з роботою в комп’ютерній аудиторії. 

Проміжні оцінки виставляються як сума оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійної роботи (20%) та іспит (40%).

Нормативна або за вибором

нормативна

Мова

українська

Закінчення

іспит в другому семестрі 4 курсу

Навчальний рік

2019/2020