Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

Викладацький склад

Пасенко В. В.

Напрям підготовки

 

Спеціальність

071 «Облік і оподаткування»

Спеціалізація

 

Кількість годин

90 годин

Кредити ECTS

3 кредити

Опис

Бухгалтерський облік є складовою частиною системи управління і виконує три самостійні функції: інформаційну, контрольну та аналітичну. Підприємства малого бізнесу мають особливості в організації діяльності і побудові бухгалтерського обліку.

Мета викладання дисципліни – вивчення особливостей організації обліку на підприємствах малого бізнесу. Вивчення дисципліни передбачає знання і уміння із застосування ряду специфічних методів та прийомів ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності на малих підприємствах.

Завдання дисципліни: дати студентам необхідні знання та практичні навички щодо широкого кола питань особливостей організації обліку і складання фінансової звітності на підприємствах малого бізнесу.

Студент повинен знати:

- особливості організації ведення бухгалтерського обліку діяльності підприємств малого бізнесу;

- склад, призначення і загальна методика формування показників фінансової звітності суб’єктів  малого підприємництва;

- особливості спрощеного оподаткування, обліку та звітності;

- особливості методики обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат та фінансових результатів з урахуванням спрощеного Плану рахунків та облікових регістрів, затверджених для малих підприємств.

        Студент повинен вміти:

- розрізняти специфічні вимоги і особливості, щодо конкретної організації бухгалтерського обліку певного виду активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій малих підприємств;

- здійснювати узагальнення облікової інформації для забезпечення правильного формування звітності суб’єктів малого підприємництва;

- будувати логічну схему організації обліку при застосуванні будь-якої форми обліку в тому числі із використанням комп’ютерів на автоматизованих робочих місцях (АРМ);

- забезпечувати якісний аналітичний рівень управлінського обліку витрат виробництва та обчислювання собівартості продукції (робіт, послуг);

- вміти організувати первинний, поточний та підсумковий облік за топологічними ділянками бухгалтерського обліку за загальною та спрощеною формою;

- вміти розробляти облікову політику підприємства.

Методи викладання: поєднання лекційних занять з роботою в комп’ютерній аудиторії

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

залік  в другому семестрі 3 курсу

Навчальний рік

2019/2020


АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ»

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Облік в бюджетних установах

Викладацький склад

Кравченко О.В.

Спеціальність

071   «Облік і оподаткування»

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 3 кредити

Опис

Вивчення дисципліни «Облік в бюджетних установах» тісно пов’язано з навчальними дисциплінами, що входять в навчальний план даного напрямку та передбачає глибокі знання з курсу загальної теорії економіки і організації виробництва, логіки, філософії, права та інших. Навчальна дисципліна «Облік в бюджетних установах» входить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін, що формують базові економічні знання спеціалістів з обліку і оподаткування.

Метою викладання навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах» є засвоєння теорії і практики бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

Завданнями вивчення дисципліни «Облік у бюджетних установах» є вивчення теоретичних засад обліку в бюджетних установах; засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях та за різними напрямками обліку. На основі чого сформовані наступні задачі вивчення дисципліни:

-   засвоєння основних понять та термінів;

-   орієнтація в системі нормативних документів та інструкцій щодо ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах враховуючи останні зміни в законодавстві;

-   забезпечення практичного використання теоретичних основ бухгалтерського обліку в бюджетних установах відповідно до конкретних ситуацій;

-   на основі знань з теорії бухгалтерського обліку навчити студентів працювати з різними топологічними об’єктами за принципами обліку бюджетних установ;

-   відпрацювання навичок складання кошторисної документації за встановленими стандартами.

Результати навчання полягають у наступному:

- уміння складати первинні документи господарських операцій;

- відображати господарські операції в системі рахунків бухгалтерського обліку в межах правової бази на підставі первинних документів;

- здійснювати узагальнення облікової інформації для правильного визначення фінансових результатів та формування форм бюджетної та фінансової звітності;

- застосовувати в практичній діяльності будь-яку форму обліку, в тому числі із використанням комп’ютерів на автоматизованих робочих місцях (АРМ).

Методи викладання: лекції в поєднанні з іншими методами, зокрема, бесіда, пояснення, порівняльно-аналітичний метод, ілюстративний матеріал та інші прийоми передачі знань Всі методичні матеріали, задачі контрольних робіт, конспекти лекцій тощо розташовані на персональному сайті викладача та використовуються при навчанні.

Нормативна або за вибором

Нормативна

Мова

Українська

Закінчення

Іспит 

Навчальний рік

2019/2020

 


Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Облік в оподаткуванні

Викладацький склад

Пасенко В.В.

Напрям підготовки

«Облік і аудит»

Кількість годин / кредити ECTS

144 годин / 4 кредити

Опис

Вивчення дисципліни „ Облік в оподаткуванні ” пов’язано з навчальними дисциплінами, що входять в навчальний план даного напрямку та передбачає глибокі знання з курсу загальної теорії економіки і організації виробництва, логіки, філософії, права та інших.

Предметом курсу „Облік в оподаткуванні ” є господарські засоби, джерела засобів, господарські процеси, майно підприємства, фінансові результати, податковий результат, податкові зобов΄язання, податковий кредит та ін.

   В результаті вивчення дисципліни „ Облік і звітність в оподаткуванні ” студенти мають отримати ґрунтовні знання у сфері розуміння та практичного застосування податкового обліку і звітності для підготовки управлінських рішень на різних рівнях управління.

Мета викладання дисципліни. Сформувати у студентів - майбутніх фахівців сучасне економічне мислення, яке дає можливість системно розуміти модель функціонування податкового  обліку як інформаційної системи, що базується на нормативно-правових принципах організації бухгалтерського обліку і звітності.

Мета викладання дисципліни полягає в наданні студентам теоретичних знань та практичних навичок з дисципліни “Облік і звітність в оподаткуванні”. Для цього необхідно навчити студентів методологічним основам порядку формування об'єктів оподаткування; нарахування і сплати податків, зборів, платежів при різних системах оподаткування, передбачених чинним законодавством.

Завдання вивчення дисципліни “Облік і звітність в оподаткуванні” полягає в:

засвоєнні основних понять та термінів;

засвоєнні методики визначення об’єкту оподаткування прибутку підприємств;

вивченні основ і правил податкового обліку;

ознайомленні з методами ведення податкового обліку;

засвоєнні методики ведення облікових регістрів податкового обліку;

відпрацюванні навичок складання податкової звітності.

Предметом дисципліни є процес організації податкового обліку та методика його  проведення на підприємствах різних галузей та специфічних видів діяльності.

В результаті вивчення дисципліни «Облік в оподаткуванні» студенти мають отримати ґрунтовні знання із специфіки організації податкового обліку  на вітчизняних підприємствах.

Результати навчання полягають у наступному:

студенти повинні знати:

·   суть податкового обліку, його місце в системі економічної інформації та взаємозв'язок з управлінським, фінансовим обліком;

·   практичне призначення методологічних елементів податкового обліку та основних облікових категорій; економічний зміст об'єкту обліку;

·   економічний зміст господарських фактів, явищ, процесів, їх

·   взаємозв'язок;

·   закони, які впливають на побудову, ведення та організацію податкового обліку (документування господарських фактів щодо нарахування та сплати податків та обов’язкових платежів, формування бази оподаткування, порядок складання та строки подання податкової звітності);

·   методику ведення податкового обліку будь-якого факту, явища, процесу, які відображають операції з фінансово-господарської діяльності підприємства;

·   ведення та порядок складання податкової звітності; техніку ведення обліку при будь-якій системі (ручна, автоматизована } і формі (періодична, річна).

студенти повинні вміти:

·   організовувати та вести податковий облік на підприємстві;

·   оформляти первинні документи та реєстри аналітичного і синтетичного обліку по відображенню операцій з податкового обліку;

·   організовувати облік доходів та витрат;

·   здійснювати розрахунок амортизаційних відрахувань;

·   здійснювати розрахунки ПДВ, акцизного податку, податку на прибуток, єдиного податку, ПДФО, місцевих податків і зборів, майнових та ресурсних платежів;

·   складати податкову звітність та своєчасно подавати її у відповідні органи.

Методи викладання: лекції в поєднанні з іншими методами, зокрема, бесіда, пояснення, порівняльно-аналітичний метод, ілюстративний матеріал та інші прийоми передачі знань Всі методичні матеріали, задачі контрольних робіт, конспекти лекцій тощо розташовані на персональному сайті викладача та використовуються при навчанні.

Нормативна або за вибором

Нормативна

Мова

Українська

Закінчення

Іспит в 6-му семестрі

Навчальний рік

2019/2020

 


АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «фінансовий облік 2»

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Фінансовий облік 2

Викладацький склад

Бразілій Н.М.

Спеціальність

071 Облік і оподаткування

Кількість годин / кредити ECTS

144 годин / 4 кредити

Опис

Різноманітність організаційно-правових форм підприємництва та власності, існування великих підприємств, створення середніх і малих промислово-комерційних структур потребують ефективних форм і функцій управління. Фінансовий облік є складовою частиною, важливою функцією системи управління.

Метою даної дисципліни є підготовка фахівців, які могли б володіти методологією відображення господарських операцій у системі фінансового обліку, формувати інформацію в поточному обліку та фінансовій звітності про капітал, витрати, доходи, прибутки, стан кредиторської заборгованості тощо.

Завдання навчальної дисципліни полягає у використанні можливостей навчального процесу для вивчення теорії й практики фінансового обліку. В курсі „Фінансовий облік – 2" вивчаються такі об'єкти обліку як власний капітал, зобов'язання, доходи, витрати та фінансові результати.

На основі чого сформовані наступні задачі вивчення дисципліни:

-засвоєння основних понять та термінів;

-орієнтація в системі нормативних документів та інструкцій щодо ведення фінансового обліку в умовах ринкової економіки;

-забезпечення практичного використання теоретичних основ фінансового обліку відповідно до конкретних ситуацій щодо виробничої та підприємницької діяльності підприємств

-на основі знань з теорії фінансового обліку навчити студентів працювати з документацією та регістрами фінансового обліку;

-відпрацювання навичок складання фінансової звітності.

Результати навчання полягають у наступному:

Студент повинен знати:

·       теоретичні основи, принципи сучасної організації фінансового обліку капіталу, зобов’язань та результатів діяльності на підприємствах;

·       техніку ведення фінансового обліку капіталу, зобов’язань та результатів діяльності в різноманітних господарських формуваннях;

·       типовий план рахунків;

·       типову первинну документацію з обліку капіталу, зобов’язань та результатів діяльності;

·       типову кореспонденцію рахунків по найбільш важливих господарських операціях з обліку капіталу, зобов’язань та результатів діяльності;

·       організацію синтетичного і аналітичного обліку капіталу, зобов’язань та результатів діяльності;

·       склад і зміст фінансової звітності підприємств;

·       комп`ютерні технології ведення фінансового обліку.

Студент повинен вміти:

·       оцінити стан фінансового обліку капіталу, зобов’язань та результатів діяльності на підприємствах різних форм власності;

·       організувати правильну і раціональну побудову фінансового обліку капіталу, зобов’язань та результатів діяльності – фінансового, внутрішньогосподарського (управлінського) – у відповідності з сучасними вимогами організації виробництва і управління господарським формуванням і в суворій відповідальності з встановленими правилами, прийомами, елементами методу фінансового обліку;

·       впроваджувати передові форми і методи фінансового обліку з широким використанням обчислювальної техніки, комп`ютерних технологій, засобів зв`язку; використовувати економічну інформацію для управління виробництвом.

Методи викладання: лекції в поєднанні з іншими методами, зокрема, бесіда, пояснення, порівняльно-аналітичний метод, ілюстративний матеріал та інші прийоми передачі знань.

Нормативна або за вибором

Нормативна

Мова

Українська

Закінчення

Іспит в 6-му семестрі

Навчальний рік

2019/2020