АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ»

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Стратегічний аналіз

Викладацький склад

Демиденко С.Л.

Спеціальність

071 «Облік і оподаткування»

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредитів

Опис

Вивчення дисципліни «Стратегічний аналіз» тісно пов’язано з навчальними дисциплінами, що входять в навчальний план спеціальності та передбачає глибокі знання з курсу економічної теорії, економіки підприємства, бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності та інших. Навчальна дисципліна «Стратегічний аналіз» входить до циклу професійних дисциплін, що формують економічні знання магістрів з обліку і оподаткування.

Метою викладання навчальної дисципліни є опанування студентами теоретико-методичними та практичними навичками проведення аналітичних досліджень середовища підприємств різних галузей економіки для обґрунтування стратегічних управлінських рішень. Для досягнення мети необхідно сформувати у студентів систему знань щодо сутності предмету стратегічного аналізу.

Завданнями дисципліни є:

- з’ясування сутності стратегічного аналізу, його місця в управлінні підприємством, ознайомлення з його методами;

-          опанування основ стратегічної оцінки виробничого середовища підприємства та вивчення ролі стратегічного аналізу у формуванні стратегічного набору підприємства;

-          оволодіння методами розробки товарної, цінової, корпоративної та конкурентної стратегій;

-          вироблення навичок прогнозної оцінки структури капіталу, обґрунтування необхідності та прогнозування показників фінансової звітності підприємства;

-          оволодіння методикою стратегічного аналізу прийняття інвестиційних рішень.

Результати навчання полягають у наступному:

- уміти орієнтуватися в стратегічних проблемах і цілях підприємства, організувати збір і обробку необхідних для аналізу даних;

- здійснювати аналіз внутрішніх і зовнішніх параметрів підприємства, розробляти стратегічні рішення виходячи з результатів стратегічного аналізу і цілей підприємства;

- застосовувати отримані знання на практиці у сфері стратегічного управління підприємством.

Методи викладання: лекції в поєднанні з іншими методами, зокрема, бесіда, пояснення, порівняльно-аналітичний метод, ілюстративний матеріал та інші прийоми передачі знань Всі методичні матеріали, конспекти лекцій тощо розташовані на сайті викладача та використовуються при навчанні.

Нормативна або за вибором

За вибором

Мова

Українська

Підсумковий контроль

Залік у 2-му семестрі

Навчальний рік

2020/2021