АНОТАЦІЯ

дисципліни «Облік в галузях АПК»

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Облік в галузях АПК» є формування у студентів системи знань з теоретичних основ та практичних навичок ведення бухгалтерського обліку в галузях АПК.

Завданням вивчення дисципліни «Облік в галузях АПК» є набуття практичних навичок студентами правильно і раціонально організовувати ведення бухгалтерського обліку на підприємствах галузей АПК.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є обліково-аналітична інформація підприємств АПК.

Міждисциплінарні зв’язки: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік-1», «Фінансовий облік-2», «Управлінський облік», «Облік в сільському господарстві».

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-         особливості різних галузей АПК та їх вплив на систему обліку;

-         нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку різних галузей АПК в Україні;

-         порядок документального оформлення господарських операцій;

-         теоретичні основи, методику і техніку ведення обліку і контролю на підприємствах різних галузей АПК.

вміти:

-         складати первинні документи господарських операцій різних галузей АПК в Україні;

-         відображати господарські операції в системі рахунків бухгалтерського обліку в межах правової бази на підставі первинних документів;

-         здійснювати узагальнення облікової інформації для правильного визначення фінансових результатів та формування форм звітності

-         організувати і вести облік і контроль на підприємствах різних галузей АПК.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Методологічні основи обліку сільськогосподарської діяльності

2. Облік довгострокових біологічних активів

3. Облік поточних біологічних активів

4. Облік доходів і витрат виробництва та калькуляція собівартості продукції (робіт, послуг)

5. Визначення та облік фінансового результату сільськогосподарської діяльності